Regulamin

REGULAMIN OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Ogrodu Botanicznego UW, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, rodzaj i zakres działania oraz zasady udostępniania kolekcji Ogrodu Botanicznego UW.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Biologii UW;
2) Ogrodzie – należy przez to rozumieć Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego;
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego;
4) Ogrodniku – należy przez to rozumieć robotnika lub pracownika obsługi;
5) Kolekcjach – należy przez to rozumieć rośliny zgromadzone w poszczególnych działach tematycznych Ogrodu, w tym kolekcje zielnikowe zgromadzone w zielniku Ogrodu.

Rozdział 2

Zakres działania Ogrodu

§ 3

Ogród Botaniczny jest ogrodem botanicznym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody.

§ 4

Do zadań Ogrodu Botanicznego należy prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej dotyczącej szeroko rozumianej różnorodności biologicznej, biologii i ekologii roślin, ochrony przyrody i środowiska oraz relacji człowiek-przyroda.

§ 5

Działania te Ogród Botaniczny realizuje w szczególności poprzez:
1) gromadzenie i rozwijanie żywych kolekcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wymarciem, użytkowych i ozdobnych z różnych stref klimatycznych i siedlisk;
2) prowadzenie lub uczestniczenie w badaniach naukowych;
3) prowadzenie dydaktyki akademickiej i działalności edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki różnorodności biologicznej roślin i ochrony przyrody;
4) ochronę ex situ roślin zagrożonych wyginięciem;
5) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej Ogrodu;
6) opracowywanie ekspertyz, recenzji, opinii i udzielanie konsultacji naukowych z zakresu działalności Ogrodu;
7) prowadzenie dokumentacji uprawowej i hodowlanej zgodnie z przyjętymi standardami stosowanymi w ogrodach botanicznych;
8) popularyzację nauki oraz promocję Uniwersytetu i Wydziału;
9) udostępnianie, stosownie do możliwości, kolekcji i innych zasobów Ogrodu do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna Ogrodu

§ 6

1. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 10 Regulaminu Wydziału Biologii UW, Ogród jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Wydziału podlegającą bezpośrednio Dziekanowi Wydziału.
2. Wewnętrznymi strukturami organizacyjnymi Ogrodu są Działy tematyczne, Pracownia Edukacji, Pracownia Naukowa oraz Zielnik.
3. Pracą Ogrodu kieruje Dyrektor, który jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Ogrodzie.
4. Dyrektor jest powoływany na siedmioletnią kadencję przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w drodze konkursu. Tryb powoływania Dyrektora reguluje Regulamin Wydziału.

§ 7

Do podstawowych zadań Dyrektora należy:
1) organizowanie i koordynowanie prac badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych prowadzonych przez pracowników Ogrodu oraz przez pracowników innych instytucji współpracujących z Ogrodem;
2) proponowanie zmian w Regulaminie Ogrodu;
3) odpowiedzialność za stan majątkowy Ogrodu;
4) udostępnianie Ogrodu i jego kolekcji na zasadach określonych w §§ 13–17;
5) reprezentowanie Ogrodu na zewnątrz;
6) podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Ogrodu niezastrzeżonych dla Dziekana Wydziału lub Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 8

Utworzenie, przekształcenie, zmiana nazwy i likwidacja wewnętrznych struktur organizacyjnych Ogrodu następuje na postawie zarządzenia Dyrektora.

Rozdział 4

Działy Ogrodu oraz Zielnik

§ 9

Dyrektor, spośród pracowników Ogrodu, wyznacza Zastępcę Dyrektora ds. ogrodniczych, zwanego dalej Inspektorem, Zastępcę Dyrektora ds. technicznych, Kuratorów, merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne kolekcje lub Działy Ogrodu, szefa lub szefową Pracowni Edukacji oraz Kuratora Zielnika. Pracownia Naukowa podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

§ 10

Inspektor odpowiada za koordynację prac ogrodniczych na terenie całego Ogrodu, w szczególności jest odpowiedzialny za przydział Ogrodników do prac w poszczególnych działach Ogrodu. Inspektor jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Dyrektorem.

§ 11

Zastępca Dyrektora ds. technicznych odpowiada za techniczną stronę funkcjonowania Ogrodu oraz za koordynację prac organizacyjnych i jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Dyrektorem.

§ 12

Do zadań Kuratorów należy w szczególności:
1) nadzór merytoryczny na kolekcjami roślin zgromadzonymi w podległych im działach oraz planowanie rozwoju i udoskonalania kolekcji;
2) planowanie i koordynacja, w porozumieniu z Inspektorem, prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych prowadzonych w podległych im działach, a w razie potrzeby wykonywanie takich prac;
3) utrzymywanie, prowadzenie oraz stała aktualizacja dokumentacji roślin znajdujących się w podległych im kolekcjach w ramach zintegrowanej bazy danych kolekcyjnych działającej w Ogrodzie;
4) prowadzenie działalności popularyzacyjnej i informacyjnej o Ogrodzie i zgromadzonych w nim kolekcjach;
5) poszerzanie wiedzy o podległych im kolekcjach.

Rozdział 5

Udostępnianie Ogrodu i jego kolekcji oraz zasady wykorzystania kolekcji Ogrodu do celów naukowych i edukacyjnych

§ 13

1. Ogród jest otwarty dla publiczności codziennie od wiosny do jesieni każdego roku kalendarzowego, przy czym dzień wiosennego otwarcia oraz jesiennego zamknięcia Ogrodu jest ustalany corocznie przez Dyrektora i podawany do publicznej wiadomości na co najmniej dwa tygodnie przed tym terminem.
2. Wstęp do Ogrodu jest płatny. Ceny i rodzaje indywidualnych biletów wstępu oraz godziny otwarcia Ogrodu ustala Dyrektor, informacja ta jest aktualizowana corocznie.
3. Z opłat są zwolnieni pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiadacze Honorowych Kart Wstępu wydawanych przez Dyrektora.
4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na jednorazowe zwolnienie z opłat za wstęp do Ogrodu.
5. W przypadku organizacji wystaw specjalnych Ogród może pozostać otwarty poza terminami wymienionymi w ust. 1.

§ 14

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w regulaminie porządkowym, nadawanym przez Dyrektora.

§ 15

1. Kolekcje, Zielnik, baza danych oraz materiały archiwalne Ogrodu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane do celów naukowych i dydaktycznych przez osoby prowadzące badania naukowe, dyplomantów oraz doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych instytucji badawczych, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora oraz na uzgodnionych z nim zasadach.
2. Warunkiem koniecznym uzyskania zgody do prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki na terenie Ogrodu, bądź wykorzystania materiału roślinnego pochodzącego z Ogrodu lub Zielnika Ogrodu jest wypełnienie Karty Ewidencyjnej Prac Naukowo-Badawczych dostępnej na stronach internetowych Ogrodu.
3. Pierwszeństwo w korzystaniu z kolekcji i Zielnika Ogrodu do celów naukowych i dydaktycznych mają pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Zasady komercyjnego wykorzystania terenu Ogrodu oraz jego kolekcji są każdorazowo przedmiotem indywidualnych ustaleń z Dyrektorem i wymagają jego pisemnej zgody.

§ 16

1. W każdej publikacji przygotowanej na podstawie danych zebranych w Ogrodzie bądź uzyskanych z materiału roślinnego pochodzącego z Ogrodu powinna zostać umieszczona informacja o pochodzeniu danych lub źródle materiału roślinnego.
2. Osoby korzystające z danych i materiałów Ogrodu mają obowiązek dostarczyć do biblioteki Ogrodu kopie prac przygotowanych i opublikowanych na ich podstawie, przy czym dopuszczalne jest przekazywanie kopii prac w postaci elektronicznej.

§ 17

W ramach prowadzenia prac naukowych i dydaktycznych możliwe jest wykorzystanie wyposażenia, urządzeń i transportu Ogrodu po ustaleniu z Dyrektorem zasad, zakresu i terminu ich wykorzystania.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 18

Decyzje w sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor, o ile odrębnymi regulacjami prawnymi nie zostały zastrzeżone do kompetencji Dziekana Wydziału lub Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 19

W sytuacjach wyższej konieczności, w szczególności w trakcie obowiązywania stanu wyjątkowego lub staniu zagrożenia epidemicznego, Dyrektor może swoją decyzją czasowo zawieszać lub zmieniać niektóre zasady funkcjonowania Ogrodu.

Wskazówki dojazdu

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego

Aleje Ujazdowskie 4,
00-478 Warszawa

Ogród
Oaza przyrody w wielkim mieście

Dostępny
codziennie i dni świąteczne: 10:00 - 20:00
KASY czynne do godziny: 19:00

Szklarnie
Tropikalny las w centrum Warszawy

Dostępne
wtorek-niedziela, dni świąteczne: 10:00 - 20:00
KASY czynne do godz: 19:00 (ostatnie wejście: 19:20)

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.